Szukaj...  

Rezultaty projektu

Projekt "Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystki wodnej" wpisuje się w Priorytet 1 Programu Interreg IVa Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza.

Lp. Zakładane wskaźniki produktu i rezultatu dla projektu pn. "Rozbudowa infrastruktur Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa śródmiejskiej części Nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystki wodnej" Jednostka Wartość
1 Długość rozbudowanych szlaków komunikacyjnych (drogi, linie kolejowe) m 2 633 (Gryfino)
2 Długość nowych ścieżek pieszych bądź rowerowych, chodników m 3 804 (Gryfino)
3 Powierzchnia nowych parkingów m2 652
4 Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy dzięki projektom z zakresu turystyki (w tym dla kobiet) osób 8 i 1 sezonowe miejsce pracy oraz jedno stanowisko do wykonywania prac drobnych
5 Budowa nowego Głównego Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą m2 603
6 Przebudowa budynków bazy sportów wodnych w Schwedt nad Odrą m2 1 163
7 Budowa nabrzeża m 206,25
8 Ilość nowo utworzonych miejsc postoju w Schwedt nad Odrą i w Gryfinie miejsc 35
9 Stworzone możliwości noclegowe w Centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą dla turystów - wodniaków i rowerzystów miejsc 16

 

W wyniku realizacji inwestycji pn. "Budowa śródmiejskiej części nabrzeża w Gryfinie" planowane jest powstanie następującej infrastruktury:

 1. nabrzeże o konstrukcji oczepowej wraz z pomostami pływającymi przeznaczonymi do cumowania jednostek pływających turystyki żeglarskiej;
 2. punkty obsługi dla jednostek pływających:
  • punkty poboru wody dla jednostek pływających,
  • punkty poboru energii elektrycznej dla jednostek pływających,
  • punkty odbioru odpadów bytowych z jednostek pływających,
  • punkty odbioru ścieków bytowych z jednostek pływających,
 3. parkingi i drogi dojazdowe;
 4. sieć przeciwpożarowa;
 5. kanalizacja deszczowa;
 6. skwery zieleni;
 7. przyłącze wodno - kanalizacyjne i przyłącze elektryczne do budynku przewidywanego do realizacji w rejonie portu;
 8. obiekty kubaturowe tj. ławki oraz zadaszona zabudowa zasobników na odpady stałe.

Nabrzeże wraz z okalającą zabudową ma służyć tworzeniu tzw. waterfrontu, czyli aktywnego styku miasta z rzeką, w którym będą się ogniskować głównie funkcje o charakterze rekreacyjnym i turystycznym. Dzięki temu stanie się możliwe korzystanie z potencjału turystycznego i walorów przyrodniczych rzeki Odry i terenów przyległych, w tym terenów Parku Doliny Dolnej Odry.