Szukaj...  

Postęp realizacji inwestycji


Marzec 2014-kwiecień 2014 r.
Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie budynku Bosmanatu.
Zakończenie robót budowlanych i podpisanie protokołu odbioru końcowego robót-budowa bosmanatu.

Wrzesień 2013- marzec 2014 r.
Realizacja robót budowlanych – budowa budynku Bosmanatu.

Lipiec-sierpień 2013 r.
Rozstrzygnięcie przetargu na wybór wykonawcy robót budynku Bosmanatu i wybór Inżyniera Kontraktu .Podpisanie umów a świadczenie usług Inżyniera Kontraktu i realizację robót budowa budynku Bosmanatu
 

Czerwiec - lipiec 2013

Zakończono roboty brukarskie przy nabrzeżu i ulicach dojazdowych. Ułożono krawężniki i obrzeża. Trwają prace związane z uporządkowaniem oraz zagospodarowaniem terenu tj. wykonano zieleńce i oznakowanie stałej organizacji ruchu. Zakończono roboty zabezpieczające przymostek. Z uwagi na okres zimowy intensywność prac uległa zmniejszeniu.

Zima 2012-2013

Jesień 2012

Zakończono roboty hydrotechniczne. Wzdłuż nabrzeża zasypano i zagęszczono wykop roboczy. W branży sanitarnej również większość robót jest zakończona. Wykonywano sieci elektryczne, sieci monitoringu, oświetlenia terenu oraz kanalizacji kablowej. W trakcie pogłębiarskich prac przygotowawczych związanych z montażem pontonów pływających natrafiono na elementy drewnianej palisady starego nabrzeża znajdujące się pod dnem rzeki. Elementy te zostały usunięte, zamontowano pontony pływające. Wykonano kamerowanie kanalizacji deszczowych, nowowykonana sieć wodociągowa zasilająca nabrzeże została połączona z siecią istniejącą. Rozpoczęto roboty drogowe tj. położono podbudowę i kruszywo w korycie drogowym na odcinku od zabytkowego muru do skrzyżowania ulic Energetyków i Bałtyckiej. Zamontowane zostały słupy oświetlenia ulicznego.

Kwiecień - czerwiec 2012

Grudzień 2011 - styczeń 2012

Na dzień 30 listopada 2011 r. stan zaawansowania robót wynosi 68,1 %. W listopadzie kontynuowano roboty hydrotechniczne. Wykonane zostało zbrojenie sekcji 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15. Zabetonowano sekcje nr 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14 i wykonano na nich izolacje przeciwwilgociowe. Kontynuowano prace związane z kanalizacją deszczową. Wykonywana była ponadto instalacja do zaopatrywania jednostek pływających w wodę oraz instalacja do odbioru nieczystości. Trwają roboty elektryczne tj. wykonuje się sieci elektryczne, sieci monitoringu i oświetlenia terenu. Na plac budowy dostarczono 4 sztuki pontonów pływających, które zgodnie z projektem zostaną zamontowane przy nabrzeżu.

Listopad 2011

Na dzień 31 października 2011 r. stan zaawansowania robót wynosi 57,8 %. W październiku kontynuowano wykonanie robót hydrotechnicznych tj. uzbrojono sekcje nr 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 oraz zabetonowano sekcje nr 3,4,6,7,9,10. Ponadto wykonano izolacje przeciwwilgociowe na sekcjach nr 3,4,6,9. Zakończono roboty przy wykonywaniu podkładów z betonu C12/15 pod oczep żelbetowy. Trwają roboty sanitarne polegające na wykonaniu kanalizacji deszczowej. Rozpoczęto roboty elektryczne związane z wykonaniem wykopów, montażem uziomów, kabli oświetleniowych oraz montażem części rur od monitoringu.

Październik 2011

Wrzesień 2011

Sierpień 2011

Na dzień 30 lipca 2011 r, zaawansowanie inwestycji Budowa nabrzeża dla obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej w Gryfinie, Etap I, część środkowa: Nabrzeże postojowe dla jednostek pływających turystyki Żeglarskiej" wynosi 41 %.

Inwestycja jest oznakowana. Wykonane zostały roboty rozbiórkowe - rozebrano stare nabrzeże, zainstalowano stalowe szalunki (gotowe w 80% i w 30% prace palowania). Trwają roboty hydrotechniczne tj. roboty czerpalne, wbijanie ścianki szczelnej, pali rurowych oraz pali skrzynkowych. Na plac budowy dostarczono wszystkie elementy palościanki oraz rury stalowe do wykonania pali. Wbito palościankę w sekcjach 3-12. W sekcjach 10-13 i 14 trwają prace polegające na płukaniu skrzynek palościanki, oraz montażu kleszcza stalowego w sekcjach 8-7. Rozpoczęto roboty sanitarne w zakresie kanalizacji deszczowej. Obecnie trwają pierwsze prace przyłączenia instalacji wodno-ściekowych łącznie z instalacją odprowadzenia deszczówki. Kolejne prace koncentrować się mają na przyłączach sanitarnych i elektrycznych.

Dotrzymany jest harmonogram finansowy i czasowy.

Lipiec 2011

Czerwiec 2011